Project

Deze website kwam tot ontwikkeling naar aanleiding van een 'Vervolgproject naar de verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van initiatieven gericht op de ondersteuning van brussen'.

Het oorspronkelijke brussenproject had tot doel een ondersteuningsplan uit te werken voor brussen die hier een nood in ervaren. De hoofdconclusie luidde echter dat dit plan onmogelijk kan bestaan, en ook niet wenselijk is. Elke brus verkeert in een unieke situatie en heeft ook andere noden en verlangens. Elke brus moet dan ook vanuit diens eigenheid worden benaderd en ondersteund. Hulpverleners, leerkrachten en gezondheidsmedewerkers meenden echter dat deze conclusie weinig praktische handvatten aanreikte om met brussen aan de slag te gaan. Vanuit die vraag naar concrete voorbeelden werd dit vervolgproject in het leven geroepen...

Doelstellingen van het project

De hoofddoelstelling van het project is nagaan hoe ontwikkelde producten uit het oorspronkelijke brussenproject de weg kunnen vinden naar het werkveld. Gebeurt dit? Zo ja, in welke mate en hoe kan dit nog verder worden doorgedrukt? Hiervoor werd een nauwe samenwerking met het werkveld aangespannen. 
 
Een eerste operationele doelstelling beoogde beter zicht te krijgen op mogelijke factoren die helpen om ondersteuningsmethodieken voor brussen binnen verschillende diensten uit te werken en te gebruiken. Wat kan hier in de weg staan? Wat kan net de uitbouw van een 'brussenbeleid' bevorderen? Hoe kan een 'brussenbeleid' een vaste plek krijgen binnen een bepaalde dienst of voorziening?

Een tweede operationele doelstelling was de verdere verspreiding en valorisatie van de ontwikkelde instrumenten. Concreet betreft het een boekje 'Groene appels en zussenknuffels' en vragenlijsten voor en door brussen. (zie materialen

Een derde operationele doelstelling was het ontwikkelen van een bundeling van informatie waarin mogelijke werkwijzen, idee├źn en voorbeelden van good practice met betrekking tot het ondersteunen van brussen worden samengebracht. De huidige website is daar het resultaat van.